Column 2017/2 / De zomer komt eraan...

De zomer komt eraan…

Na een koud droog voorjaar, nu een periode met hoge temperaturen, veel zon en vooral veel droge dagen. Is het een voorteken van de maanden die voor ons liggen, altijd lastig om zover naar voren te kijken. Al wordt dat wel van ons als ondernemers verwacht, regeren is tenslotte vooruitzien.

Sociaal Economische Visie
De afgelopen maanden zijn we gevraagd onze input te leveren t.a.v. de sociaal economische visie, welke koers we gezamenlijk willen uitzetten voor de economie van Dronten in de komende jaren. Hierin delen we een gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid voor de economische vitaliteit van bedrijven en kernen en de wens tot vergroting van de werkgelegenheid en welvaart voor ons allen. De gemeente Dronten zet in op samenwerking met ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en inwoners, met als doel om het vestigingsklimaat te versterken, onder de slogan ‘loslaten in vertrouwen’.

Tijdens de diverse bijeenkomsten bleek dat voor een aantal gesprekspartners niet duidelijk is wat die SEA kerngroepen zijn en wie er zitting in hebben. De kerngroepen (Bedrijventerreinen-Dynamiek in de landbouw- Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt- Ondernemersacademie) bestaan uit vertegenwoordigers van ondernemers, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen. Vanaf 2011 zeer betrokken bij het uitrollen van de doelstellingen die geformuleerd zijn in de Sociaal Economische Agenda. De gekozen aanpak heeft onze gemeenschappelijkheid de afgelopen jaren veel gebracht. Een voorfase van wat men tegenwoordig de ‘burger-participatie’ is gaan noemen.

De visie is er wat ons als ondernemers betreft één met de nodige ambities, met een focus èn met het doorzetten van de ingezette lijn van samenwerking met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Waarbij termen als drempel verlagend, benaderbaarheid, gelijkwaardigheid, begrip en respect voor elkaars positie, van buiten naar binnen werkend en tenslotte met een positief kritische actieve werkhouding, essentieel zijn. Een belangrijke kracht van deze samenwerking is draagvlak en flexibiliteit, waardoor het mogelijk is om snel aan te haken bij ontwikkelingen die we als partijen gezamenlijk zien.

Vanuit OVDD organiseren we in juni de avond “We draaien het om”. Deze avond willen wij vanuit het standpunt van ondernemers graag input leveren voor het samenstellen van de politieke partij programma’s voor de komende periode. Wat is voor ondernemers belangrijk, waar lopen ondernemers tegen aan en wat zou verbeterd kunnen worden als we naar de afgelopen periode kijken. Als belangenbehartiger vinden we het belangrijk de brug te blijven slaan tussen onze achterban vanuit ondernemend Dronten en onze volksvertegenwoordigers. Door het voeren van een dialoog proberen we werkelijk naar elkaar te luisteren, met de intentie de ander te begrijpen, zodat we vanuit gezamenlijkheid input kunnen leveren voor Dronten.

Aanbestedingen
Een terugkerend belangrijk thema in onze rol als belangenbehartiger van ondernemend Dronten. In juni organiseert de ondernemersacademie een informatieve avond over aanbestedingen. Aanbestedingsrecht- en aanbestedingsbeleid, het is niet zo eenvoudig en deze bijeenkomst wordt dan ook van harte aanbevolen. Wat heb je als ondernemer aan skills in huis om in aanmerking te komen voor een aanbestedingstraject. Heb je zelf de expertise binnen je onderneming of kun je deze kennis toevoegen aan je organisatie om samen in te schrijven voor een aanbesteding. Ook in deze Handel & Wandel wordt er nader op dit onderwerp ingegaan.

Namens het OVDD bestuur hoop ik u de komende maanden te mogen ontmoeten tijdens een van onze bijeenkomsten, van harte welkom en graag tot ziens!

Hester

Reageren? hester@ovdd.nl